Programma Zuid-Holland Groen Jaarverslag 2018

Financiële verantwoording

Aansluiten op de Jaarrekening 2018

Het PZG onderbouwt de begroting voor de groene doelen op het niveau van taken en producten. Voordat in de doelen wordt ingegaan op de financiële verantwoording van de producten zijn in deze paragraaf op doelniveau de financiële resultaten weergegeven. Daarnaast wordt o.a. de besteding van een aantal financieringsbronnen weergegeven waaronder de POP3 middelen, de impulsgelden uit de Hoofdlijnenakkoorden 2012-2015 en 2016-2019.
In de doelen geeft het jaarverslag PZG per product een doorkijk van de bestedingen.
In de paragraaf Omvang en opbouw van de groene reserve wordt specifiek aandacht besteed aan de omvang, samenstelling en ontwikkeling van de groene reserve waarbij de nieuw, bij kaderbesluit Groen, ingestelde reserve ten behoeve van het Natuur Netwerk Nederland nog niet is verwerkt. Zoals besloten door PS wordt deze bij de begroting 2019 ingesteld.
In een volgende fase / volgende versie van het PZG wordt eveneens een relatie gelegd met de Uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving en de daarin opgenomen budgetten.

Verantwoording