Programma Zuid-Holland Groen Jaarverslag 2018

Financiële verantwoording

Doel 1.3 Recreatie en groenbeleving

Het doel 1.3 laat in de achtereenvolgende jaren een sterke daling zien van de lasten. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de afronding van het Uitvoeringsprogramma Groen, afronding van Recreatie om de Stad (RodS) en de overdracht van de provinciale recreatiegebieden. In 2018 laat de realisatie een onderbesteding zien van circa € 9,8 mln. Oorzaak van de onderbesteding is met name gelegen in de subsidiesfeer. Het niet verstrekken, looptijd wijzigingen en lagere vaststellingen in 2018 leiden tot een onderbesteding in 2018. DIt waren onder andere:

  • Nieuw Dordtse Bieschbos € 3,8 mln., de gemeente Dordrecht heeft vorig jaar na het gereedkomen van het project het voorstel gedaan een onderdeel daarvan alsnog door te ontwikkelen (met een provinciale bijdrage uit de beheerssom). Daarover moeten nieuwe afspraken worden gemaakt die ook consequenties hebben voor de toe te kennen totale beheervergoeding.
  • ruiterpadenplan fase1 € 0,8 mln., het geraamde budget schuift door naar 2019.
  • het lager vaststellen van beschikkingen (onder andere Projectzone Poelzone Westland € 1,2 mln., Zuiderdieppolder gebiedsontwikkeling Noordrand € 0,3 mln., recreatieve routenetwerken € 0,5 mln.) .
  • looptijd wijziging Oranjebonnen € 1 mln.

Begroting baten en lasten van doel 1.3 Recreatie en groenbeleving

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2017

Primaire Begroting 2018

Wijziging Voorjaarsnota

Wijziging Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2018

Rekening 2018

Vergelijk Begroting na wijziging Rekening

Lasten

38.180

32.837

4.038

444

37.319

27.321

9.998

Baten

1.535

287

0

0

287

308

-21

Subtotaal baten en lasten

36.645

32.550

4.038

444

37.032

27.013

10.019

Toevoeging aan reserves

1.859

20

61

800

881

881

0

Onttrekking aan reserves

15.316

13.671

4.074

1.129

18.874

9.736

9.138

Subtotaal reserves

-13.457

-13.651

-4.013

-329

-17.993

-8.855

-9.138

Resultaat

23.188

18.899

25

115

19.039

18.158

881

Verantwoording