Programma Zuid-Holland Groen Jaarverslag 2018

Financiële verantwoording

Uitvoeringsprogramma Groen 100 (UPG 100)

De provincie verleende tot een totaalbedrag van € 92,2 mln. aan subsidies. Een totaalbedrag van € 2,7 mln. is thans gereserveerd voor het verlenen van subsidies en gedane toezeggingen tot en met 2018, waarvan € 0,6 mln. bestemd voor afkoop Provinciale Recreatiegebieden. De overige € 2,1 mln. is gereserveerd voor sectorale subsidies welke nog niet afgerekend zijn en gedane toezeggingen. Het totaalbedrag aan beschikte en gereserveerde bedragen komt hiermee op € 95 mln.
Voor 2018 is nog € 0,9 mln. beschikbaar voor de nog af te geven subsidiebeschikkingen soortenbeleid  en voor 2019 is een bedrag beschikbaar van € 1,2 mln. voor de Subsidieregeling Groen. Hiervoor zijn de subsidieplafonds tegelijk met de begroting vastgesteld.
Het totaal bedrag (besteed en nog te besteden) komt daarmee uit op € 96,4 mln. 
De genoemde bedragen zijn ontleend aan de administratie van de subsidiebeschikkingen. De middelen ten behoeve van het UPG100 worden onttrokken aan de reserve Groene Ambities. In de reserve zijn in de afgelopen jaren de saldi van lasten en baten gestort teneinde de middelen beschikbaar te houden voor de uitvoering van het UPG100.

Verantwoording