Programma Zuid-Holland Groen Jaarverslag 2018

De plaats van het voortgangsrapport in de P&C cyclus

Met ingang van 2016 worden de uitvoeringsresultaten en de bestedingen voor de 3 beleidsdoelen Groen jaarlijks tegelijk verantwoord in het Jaarverslag Programma Zuid-Hollands Groen , voorheen genoemd Voortgangsrapport Groen (jaarverslag). Het rapport geeft inzicht in de uitvoeringsresultaten en de bestedingen met betrekking tot de beleidsdoelen Groen in 2018. Het voortgangsrapport is één van de drie instrumenten in de P&C cyclus die zijn ontwikkeld om de uitvoeringsresultaten, de bestedingen en programmering van de beleidsdoelen Groen beter te verbinden. De twee andere instrumenten zijn het Programma Zuid-Hollands Groen (PZG) en het Kaderbesluit Groen (KG). Daarnaast zal ook de Uitvoeringsagenda Groen een plek in de P&C cyclus innemen.
Het jaarverslag onderbouwt de toelichting op de jaarrekening op de onderliggende niveaus van taken en op productniveau. Daarmee komt de informatie op alle detailniveaus beschikbaar. De toelichting op de jaarrekening en het jaarverslag verantwoorden de uitvoeringsresultaten en bestedingen van het voorgaande jaar 2018. Het jaarverslag kijkt terug en geeft een vooruitblik. Het jaarverslag en de toelichting op de jaarrekening zijn beide zelfstandig leesbare documenten die tegelijk worden behandeld door PS.

De uitvoeringsresultaten en bestedingen vertonen afwijkingen in vergelijking tot de begroting van 2018. Dit heeft gevolgen voor de toekomstige programmering van de uitvoering van de beleidsdoelen Groen. Deze gevolgen kunnen betrekking hebben op het lopende jaar 2019, maar ook op de jaren daarna. Aanpassingen die dit jaar nodig zijn worden in de voor - en najaarsnota aan PS voorgelegd. Aanpassingen aan het programma die verder in de toekomst liggen dan 2019 worden tezamen met de uitkomsten van het collegeakkoord aan PS voorgelegd in de begroting 2020.

Het KG bevat een nadere detaillering van de Kadernota voor de beleidsdoelen Groen. Het KG bevat strategische keuzes rond aanpassing en verdeling van financiële ruimte binnen het PZG. Het biedt het financiële kader voor de begroting en het PZG. In verband met de Provinciale Staten verkiezingen zal er in 2019 geen kaderbesluit Groen ter besluitvorming worden voorgelegd.

Het PZG, het derde instrument in de P&C cyclus, geeft inzicht in het budget dat is opgenomen in de begroting en een doorkijk van de inzet van de gereserveerde middelen in de periode daarna voor het realiseren van de beleidsdoelen Groen. Het PZG kijkt vooruit en geeft programmatische invulling aan het kaderstellend beleid en het KG. Het is een verfijning van de voorgenomen activiteiten die bij de beleidsdoelen Groen in de begroting zijn geformuleerd en bevat geen nieuw beleid. Het PZG wordt in het najaar van 2018 voor de tweede keer tegelijk met de begroting aan PS voorgelegd.

Met deze drie robuuste P&C instrumenten krijgen PS jaarlijks een compleet inzicht in de uitvoeringsresultaten, de financiën en programmering van de beleidsdoelen Groen. Daarmee worden PS in staat gesteld om de resultaten in samenhang te bezien. In overleg met Statencommissie Duurzame Ontwikkeling (DO) zullen de instrumenten verder worden ontwikkeld, zodat het blijvend zal voldoen aan de informatiebehoefte van PS en invulling kan worden gegeven aan hun controlerende taak. Naast deze drie instrumenten zijn er ook in de voorjaarsnota en najaarsnota mogelijkheden om bij te sturen op de actuele ontwikkelingen en voortgang in het lopende jaar.

Figuur 1: De instrumenten in de P&C cyclus van Zuid-Holland.

Inleiding