Programma Zuid-Holland Groen Jaarverslag 2018

Financiële verantwoording

Groene reserves

In de reserve Groen is budget ondergebracht waarvan het realiseren van het uitvoeringsresultaat is uitgesteld. Het is te vergelijken met een tijdelijke tussenrekening waar het budget is ondergebracht tot het resultaat is bereikt waartoe het budget beschikbaar is gesteld. Het betekent dat het budget in de reserve Groen is toegedeeld en niet vrij inzetbaar is.

In de afgelopen jaren is het volgende onderscheid naar doelen in de reserve Groen gemaakt:

  • Groene ambities
  • Beheerplannen Natura 2000 en PAS
  • Vlietland
  • Decentralisatieakkoord natuur
  • Reserve Natuurcompensatie
  • Reserve UPG40 in Hoofdlijnenakkoord 2016 – 2019
  • Reserve Ontwikkelopgave natuur
  • IODS
  • Reserve Natuur Netwerk Nederland

Bij Kadernota 2018 is een nieuwe reserve Natuur Netwerk Nederland ingesteld. In het PZG en begroting 2019 is deze gevuld met de benodigde middelen voor de realisatie van het NNN programma. De voeding van de reserve NNN vindt plaats vanuit de reserve Groene Ambities en Decentralisatieakkoord Natuur. In de reserve NNN zijn alleen middelen opgenomen die geraamd zijn voor de uitvoering van het programma NNN en de motie Winst voor Weidevogels (€ 10 mln). De reserve Decentralisatieakkoord is per 2019 opgeheven en het saldo is overgeheveld naar de reserve NNN.
De realisatie van het programma NNN wordt bekostigd uit de reserves NNN en Ontwikkelopgave Natuur en daarnaast uit de verkoop- en pachtopbrengsten Grond voor Grond.

Het PZG bevat de uitvoeringsresultaten en de bestedingen per product voor de periode 2019 – 2033. Een deel van de bestedingen komt ten laste van een doel in de groene reserve. Zo wordt inzicht verkregen in de inzet en het verloop van de omvang van de groene reserve.

Als alle verplichtingen zijn nagekomen en dus alle doelen zijn gerealiseerd, kan een positief saldo resteren in de reserve Groene ambities. Voeding van de reserve Groene ambities vindt plaats door het 'gesloten systeem Groen'. Zoals vastgelegd in het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 worden positieve en negatieve resultaten in het Groendomein (begrotingsdoelen 1.3, 1.4 en 1.5) verrekend met de reserve Groene ambities voor zover ze niet verrekend worden met bestemmingsreserves (bijvoorbeeld de reserve NNN).
Het resterende budget kan dan dienen ter financiering van maatregelen voor het bijbehorende doel. In enkele gevallen is het ook mogelijk dat het budget ten goede kan komen voor alle groene doelen. Dat is afhankelijk van de herkomst van het budget, de dekkingsbron, en de voorwaarden die daarbij zijn gesteld.

GS heeft PS voorgesteld in te zetten op versnelling van de besteding van reserves. Dit heeft de titel ‘Voorspellen, vertellen en versnellen’ gekregen. Het PZG gaat over het ‘voorspellen en vertellen’. Op grond van het inzicht dat in het PZG wordt gegeven kunnen scenario’s worden uitgewerkt om te versnellen. Dit heeft geleid tot besluitvorming door PS in het voorjaar van 2018 bij vaststelling van het Kaderbesluit Groen 2018 (onder andere wijziging van de uitvoeringsstrategie NNN).

Overzicht reserves

Programmareserve
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
01-01-2018

Onttrekkingen
2018

Toevoegingen
2018

Saldo per
31-12-2018

Groene ambities

71.475

11.192

6.971

67.254

Beheerplannen Natura 2000 en PAS

10.976

0

0

10.976

Vlietland

424

90

0

334

Decentralisatieakkoord natuur

67.054

-89

0

67.143

Natuurcompensatie

1.387

36

0

1.351

Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

9.840

990

1.639

10.490

Reserve Ontwikkelopgave natuur

53.896

5.269

33.774

82.401

IODS

6.742

1.352

0

5.390

Totaal programmareserve

221.794

18.840

42.384

245.338

Verantwoording