Programma Zuid-Holland Groen Jaarverslag 2018

Financiële verantwoording

Uitvoeringsprogramma Groen impuls Hoofdlijnenakkoord 2015-2019

In het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 hebben GS een impuls van € 40 mln. voor het groene domein beschikbaar gesteld (UPG40). Deze is als volgt opgebouwd:
Landschapstafels      € 20 mln
Landbouw      € 15 mln
Groenparticipatie      €   5 mln

Inzet UPG 40 naar begrotingsdoelen

Exploitatie
(bedragen x € 1.000)

Realisatie 2018

Realisatie t/m 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Totaal

DOEL 1-2 - Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

12

12

300

580

940

0

0

1.832

DOEL 1-3 Recreatie en groenbeleving

6.967

15.006

6.720

1.849

107

213

0

23.895

DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit

125

125

225

535

865

0

0

1.750

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

1.888

4.009

2.259

1.634

345

0

0

8.247

Subtotaal exploitatielasten

8.992

19.152

9.504

4.598

2.257

213

0

35.724

Reserve storting 01038

1.639

12.161

1.216

0

0

0

0

13.377

reserve onttrekking 01038

-990

-1.671

-720

-4.598

-2.257

-213

0

-9.459

Totaal

9.641

29.641

10.000

0

0

0

0

39.641

Toelichting
GS stelden in 2016 twee nieuwe subsidieregelingen vast die betrekking hebben op het groene beleidsveld, als opvolgers van de Uitvoeringsregeling Groen Zuid-Holland 2014 (Urg). Het betrof hier de Subsidieregeling Gebiedsprogramma’s Groen Zuid-Holland 2016 en de Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016. PS hebben in november 2016 voor de Subsidieregeling Gebiedsprogramma’s Groen Zuid-Holland 2016 een subsidieplafond van € 25.215.000 vastgesteld voor het jaar 2016. Hiervan vindt de dekking plaats door € 20 mln. uit de UPG40 en € 5 mln. uit de UPG100. Bij Voorjaarsnota 2019 zullen een tweetal (administratieve) acties worden voorgesteld die budgettair neutraal zijn:

  1. Een bedrag ad € 4,3 mln. zal als lasten opgevoerd worden in de begroting waarmee de lasten sluiten op € 35,7 mln. plus € 4,3 mln. is € 40 mln. Dekking uit de reserve UPG40.
  2. Bij rekeningresultaat 2018 wordt voorgesteld om € 0,4 mln. te beklemmen en bij voorjaarsnota de € 0,4 mln. te storten in de reserve UPG.

Verantwoording