Programma Zuid-Holland Groen Jaarverslag 2018

Weidevogelgebied Krimpenerwaard

In 2017 en 2018 werd in samenwerking met het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard en de gemeente Krimpenerwaard door de provincie Zuid-Holland circa 500 ha NNN gerealiseerd in de Krimpenerwaard. Het ging hoofdzakelijk om het creëren van weidevogelgebied. Daarnaast werden botanische en moerasachtige elementen aangelegd. Met deze inrichting werd beoogd de NNN-doelstelling en de KRW-opgave die ter plaatse geldt, te realiseren.
Ter evaluatie van de uitgevoerde natuurmaatregelen is in 2018 een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van de nieuwe inrichting. Uit dit onderzoek bleek dat de nieuwe inrichting het eerste jaar al een groot succes was. In 2018 zaten er van vrijwel alle vogelsoorten meer exemplaren in het natuurgebied dan in 2017. Er broedden 120 paar kieviten, 60 paar grutto’s, 35 paar tureluurs en 30 paar scholeksters. De kuikens groeiden ook goed op. Alle vogelsoorten hebben een voorkeur voor de plekken waar maatregelen zijn genomen en het landschap gevarieerder is geworden, bijvoorbeeld door afgraven.


Kievitkuikens in één van de aangelegde lage delen op de percelen

Er komt in de komende jaren in de Krimpenerwaard nog ruim 1500 ha natuur bij, waarvan een flink deel bedoeld is voor weidevogels. Op basis van dit onderzoek zijn lessen te trekken voor het inrichten van deze andere natuurgebieden in de Krimpenerwaard. Het onderzoek zal komend jaar opnieuw worden uitgevoerd om te zien of de positieve trend doorzet.

Realisatie