Programma Zuid-Holland Groen Jaarverslag 2018

Financiële verantwoording

Plattelands OntwikkelingsProgramma – 3 (POP-3)

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 Zuid-Holland (POP-3) is een financieringsinstrument om Europese middelen in te zetten bij de realisatie van provinciaal beleid. In de begroting is dit terug te vinden in begrotingsdoelen 1.2, 1.4 en 1.5. Omdat begrotingsdoel 1.2 de goede kwaliteit en kwantiteit van grond- en oppervlaktewater betreft, is dit doel voor dit jaarverslag verder niet relevant.

De Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland bestaat uit 10 maatregelen voor de realisatie van het niet-grondgebonden deel van het POP-3. Een POP-3 subsidie aanvragen en verlenen kan alleen op basis van een door GS vast te stellen openstellingsbesluit. De provincie Zuid-Holland stelt 8 van de 10 maatregelen open. In een openstellingsbesluit bepalen GS welk onderdeel van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland wordt opengesteld, de periode voor het indienen van aanvragen en het deelplafond.
In 2023 verantwoordt de lidstaat Nederland het PlattelandsOntwikkelings Programma aan de Europese Commissie. Daarom moeten uiterlijk eind 2022 de gesubsidieerde projecten zijn afgerond. In het algemeen kennen de gesubsidieerde innovatieprojecten een looptijd van 3 jaar. Dat betekent dat in 2019 de laatste openstellingen voor verbetering van concurrentiekracht en voor innovatie zullen plaatsvinden. Alleen de openstellingen voor LEADER zullen nog in 2020 plaatsvinden, deze projecten kennen doorgaans een kortere looptijd.

Met de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland worden de middelen ingezet volgens de beleidskaders:

  • de Beleidsvisie Groen;
  • het Ambitiedocument InnovatieAgenda Duurzame Landbouw.

Het POP-3 instrument wordt uitgevoerd binnen het financiële kader van de begroting en de daarin opgenomen subsidieplafonds. De provinciale cofinanciering is in programma 1 van de begroting opgenomen.

Pop3 uitvoeringsprogramma naar begrotingsdoel:

Provinciaal doel

2018

Cumulatief 2016 t/m 2024

(bedragen x € 1.000)

Budget

Realisatie

Ruimte

Budget

Realisatie

Ruimte

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

4.420

3.877

543

22.342

5.437

16.904

DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit

800

250

550

5.703

250

5.453

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

3.479

3.906

-427

22.990

6.151

16.838

Totaal

8.699

8.033

667

51.035

11.839

39.196

Pop3 uitvoeringsprogramma naar financieringsbron:

Financieringsbron

2018

Cumulatief 2016 t/m 2024

(bedragen x € 1.000)

Budget

Realisatie

Ruimte

Budget

Realisatie

Ruimte

Bijdragen van derden algemeen

2.034

899

1.135

7.599

1.303

6.296

EU bijdragen algemeen

4.045

4.753

-708

24.976

6.374

18.602

Groene ambities

800

645

155

7.424

645

6.779

Provinciale middelen

0

0

0

10

10

0

Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

0

0

0

4.899

0

4.899

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

1.821

1.736

85

6.126

3.508

2.619

Totaal

8.699

8.033

667

51.035

11.839

39.196

Pop3 SNL naar begrotingsdoel:

(bedragen x € 1.000)

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie totaal

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Totaal

DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit

7.080

5.308

6.157

18.545

7.064

6.801

6.794

6.794

3.025

3.025

52.049

Totaal

7.080

5.308

6.157

18.545

7.064

6.801

6.794

6.794

3.025

3.025

52.049

De POP3-financiering vanuit de EU dient ter dekking van twee provinciale regelingen: de POP-regeling en de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). Voor de uitvoering van beide regelingen dient de provincie een bijdrage te leveren als co-financier. De provinciale cofinanciering t.b.v. SNL vindt plaats uit de voormalige middelen van de Decentralisatie-uitkering Natuur die via het provinciefonds loopt.

Toelichting
Op 2 maart 2015 is de Uitvoeringsregeling POP-3 voor het eerst toegepast voor de openstelling voor het indienen van Lokale ontwikkelingsstrategieën in het kader van LEADER. Tot en met 31 december 2018 hebben Gedeputeerde Staten 33 openstellingen vastgesteld. Totaal is er € 58.015.130 opengesteld.
De openstellingen leverde tot peildatum 31-12-2018 314 subsidieaanvragen op. Daarvan zijn 26 aanvragen nog in behandeling. 170 POP-3 subsidies zijn verleend voor een totaal bedrag van € 28.201.373.

Per maatregel is de verdeling als volgt:

Maatregel

Aantal openstellingen

Aantal aanvragen

Aantal verleningen

Verleend subsidiebedrag

Kennisoverdracht

5

30

9

€ 1.133.324,44

Fysieke investeringen

3

30

9

€ 1.528.352,05

Jonge Landbouwers

4

125

96

€ 1.615.326,55

Niet-productieve investeringen biodiversiteit en landschap

1

8

8

€ 3.124.789,60

Niet-productieve investeringen water

4

46

20

€ 14.038.822,2

Samenwerking duurzame innovaties

5

52

17

€ 4.905.551,04

Samenwerking in het Europees Innovatie Partnerschap

1

1

1

€ 175.744,65

LEADER

12

22

10

€ 1.715.464,00

Productindeling
Per relevant begrotingsdoel van de provincie zijn de volgende POP-3 maatregelen, op basis van een landelijke modelsubsidieregeling, ingericht.

Doel 1.4 Natuur en biodiversiteit

In de taak Biodiversiteit: ‘Innovatie en Organisatie’ worden deze POP-3 maatregelen begroot en verantwoord. Een nadere toelichting is te vinden bij deze taak.

  1. Niet-productieve investeringen biodiversiteit, natuur en landschap. Deze maatregel is eind 2017 éénmaal opengesteld. Tot einde van het programma worden geen openstellingen meer verwacht;
  2. Niet-productieve investeringen hydrologische investeringen PAS: tot het einde van het programma worden geen openstellingen verwacht.

Doel 1.5 Duurzame landbouw

Deze POP-3 maatregelen worden begroot en verantwoord bij de taak 1.5.1 ‘Opstarten programma’s gericht op kennis, ontwikkeling en innovatie landbouw’. Een nadere toelichting is te vinden bij deze taak.

  1. Kennisoverdracht duurzame innovaties landbouw: tot einde van het programma wordt nog één openstelling verwacht;
  2. Duurzame investeringen door Jonge Landbouwers: tot einde van het programma wordt nog één openstelling verwacht;
  3. Fysieke investeringen duurzame innovaties landbouw: tot einde van het programma worden geen openstellingen meer verwacht;
  4. Samenwerking duurzame innovaties landbouw: tot einde van het programma wordt nog één openstelling verwacht;
  5. LEADER: tot einde van het programma worden nog 3 openstellingen verwacht.

Evaluatie
De Uitvoering van het POP-3 wordt landelijk, door provincies en ministerie van LNV, gemonitord en geëvalueerd. De wijze van evaluatie is in Europese verordeningen voorgeschreven. De evaluatie vindt gedurende de POP-3 periode tweemaal plaats, in 2019 over de jaren 2014 tot en met 2018 en in 2023. Daarnaast stelt het Regiebureau POP jaarlijks een verslag over de uitvoering van het POP-3 op. De jaarverslagen geven inzicht in de mate waarin de doelen van het programma worden verwezenlijkt. Deze verslagen zijn te raadplegen op de website van het Regiebureau POP (www.regiebureau-pop.eu ).

Verantwoording