Programma Zuid-Holland Groen Jaarverslag 2018

Bijlage 1 Realisatie groencompensatieprojecten

Uitgevoerd 1997-2017: Zie beantwoording technische vragen van de PvdD over natuurcompensatie d.d. 10-09-2015
en Voortgangsrapportages Groen 2016-2017.

Kaart

Compensatieplichtig plan of project (gemeente)

U

Ingreepgebied

Compensatie-opgave

Compensatiegebied

Opmerkingen

fysiek

kwalitatief

Uitgevoerd 2018: initiatiefnemer provincie Zuid-Holland

45

Verbreding N444 en reconstructie Nagelbrug (Teylingen)

J

Overbosch (NNN)

0.15 ha

Ecologische verbinding langs de Haarlemmer Trekvaart

Compensatieverplichting overgedragen aan gemeente Teylingen. De compensatiegronden zijn in 2017 verworven en in 2018 ingericht.

In uitvoering 2018: (mede)initiatiefnemer provincie Zuid-Holland

Geen

In voorbereiding 2018: (mede)initiatiefnemer provincie Zuid-Holland

Geen

Uitgevoerd 2018: initiatiefnemer Rijk, gemeenten, waterschappen of particulieren

4b

Aanleg HSL-zuid en verbreding A4-noord (Leiderdorp, Kaag en Braassem)

J

Polderpark Cronesteijn, Bos- en Munnikenpolder (R)

6.5 ha

Ghoybos

Zie beantwoording statenvragen 3123 d.d. 31-01-2016. Initiatiefnemer ministerie van I&W. De compensatieverplichting is overgedragen aan de gemeente Leiderdorp iom Kaag en Braassem. De bosomvorming en recreatieve herinrichting zijn in 2017 van start gegaan en in 2018 afgerond.

32

Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhovense Veer (Molenlanden)

J

Lek-uiterwaarden (NNN)

1.9 ha

Uiterwaarden Lek (Koekoeksche Waard, bij Tienhoven)

Initiatiefnemer Waterschap Rivierenland. Overcompensatie 0.8 ha. Het compensatiegebied is in 2017 ingericht. In 2018 is hier door OZHZ een veldcontrole uitgevoerd.

35

Museum Voorlinden (Wassenaar)

J

Landgoed Voorlinden (NNN)

0,74 ha

Landgoed Zuidwijk en Papenwegse Polder

Initiatiefnemer particulier. Overcompensatie 0,24 ha. Het vierde en laatste compensatiegebiedje van 0,13 ha is in 2018 aangelegd. Daarmee is dit compensatieproject afgerond.

40

Dijkversterkingen Spui-oost en Hoeksche Waard-zuid (Hoeksche Waard)

J

Spuigorzen, Oosterse Laagjes en Hoogezandse Gorzen (NNN, N2000)

6,8 ha

1,7 ha

Buttervlietpolder-oost en Spuigorzen

Initiatiefnemer Waterschap Hollandse Delta. Overcompensatie 2,1 ha. De compensatiegebieden zijn in 2017 ingericht en ruimtelijk beschermd. Het waterschap is in overleg met een mogelijke eindbeheerder. In 2018 is hier door OZHZ een veldcontrole uitgevoerd.

In uitvoering 2018: initiatiefnemer Rijk, gemeenten, waterschappen of particulieren

6

Aanleg HSL-zuid (Zwijndrecht)

J

Devel en Develoevers, Develbos, Polder Hooge Nesse (NNN, R)

18.3 ha

Develoevers en Polder Het Buitenland van Heerjansdam

Zie ook beantwoording statenvragen 3123 d.d. 31-01-2016. Initiatiefnemer ministerie van I&M. De compensatieverplichting is overgedragen aan Staatsbosbeheer. In 2017 is tussen de provincie, SBB en de gemeente Zwijndrecht voor het recreatiecompensatiegebied een grondruilovereenkomst gesloten. Het bestemmingsplan heeft echter vertraging opgelopen en is pas recent vastgesteld. De grondruil kan nu worden geëffectueerd. Het recreatiecompensatiegebied (12.1 ha) zal in 2019 worden gerealiseerd zodra de omgevingsvergunning is verleend. De inrichting van het natuurcompensatiegebied (6.6 ha) is eind 2018 van start gegaan en wordt begin 2019 afgerond.

34

Aanleg rondweg Voorhout, woningbouw Hooghkamer (Teylingen)

J

Polder Boekhorst (Bw)

17.6 ha

Boterhuispolder

Initiatiefnemer gemeente Teylingen. De gemeente Teylingen heeft inmiddels 39 ha grond verworven in de Boterhuispolder, waarvan 17.6 ha voor de natuurcompensatie. Deze gronden worden nu nog zonder voorwaarden verpacht aan agrariërs. De uitvoering van de compensatieopgave is onderdeel geworden van het project Boterhuispolder fase 2 ihkv het Gebiedsprogramma Leidse Ommelanden. De ambitie van de gemeente Teylingen is om in de Boterhuispolder uiteindelijk een weidevogelgebied van 100 ha te realiseren.

49

J

Oostduinen, Meyendel (NNN)

1,26 ha

Oostduinen, Meyendel

Initiatiefnemer NATO. Overcompensatie 0,16 ha. Het compensatiegebied is ruimtelijk beschermd. Volgens het compensatieplan zal de (her)inrichting van het compensatiegebied in de periode 2015-2020 gefaseerd worden uitgevoerd. Bij de veldcontrole door OZHZ in 2018 is gebleken dat hiermee slechts een bescheiden start is gemaakt.

In voorbereiding 2018: initiatiefnemer Rijk, gemeenten, waterschappen of particulieren

37

Verbreding N11 (Zoeterwoude, Alphen a/d Rijn)

J

Rijnstreek-zuid (Bw)

9.1 ha

Nog niet bekend

Initiatiefnemer Ministerie van I&M. Het beoogde compensatiegebied in de Polder Biert is verworven, maar kan daar door gebrek aan medewerking van de gemeente Nissewaard niet worden gerealiseerd. Er wordt gezocht naar een alternatief.

51

N

Polder Bergambacht, ten noorden van Oasen en N210 (Bw, NNN)

0.33 ha

Polder Bergambacht

Initiatitiefnemer Oasen. In 2017 is door ODH een gewijzigde vergunning voor het onttrekken van grondwater en het deels verplaatsen van waterwinputten verleend. De ingreep zal voorlopig nog niet worden uitgevoerd.

52

Bedrijventerrein, windpark en ontsluiting Groote Haar (Gorinchem en Giessenlanden)

N

Polders Lang-Scheiwijk en Arkel, oostkant oksel A15-A27 (Bw)

14.1 ha

Polder Schelluinen

Initiatiefnemers gemeenten Gorinchem en Giessenlanden. De bestemmingsplannen zijn inmiddels onherroepelijk. Compensatie door aanvullend agrarisch natuurbeheer waarvoor een overeenkomst is gesloten met het Gebiedscollectief Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Uitvoering daarvan is weer gekoppeld aan de realisatie van de aansluiting Scheiweg en de verbreding van de A27 waarmee naar verwachting pas in 2022 gestart zal worden.

53a-c

Blankenburgverbinding (Vlaardingen, Rotterdam)

U

De Rietputten, Aalkeetbuitenpolder (NNN, Bw)

15.7 ha

5.9 ha

Waterharmonica bij de Rietputten, ecologische verbinding Starrevaart - Zoetermeerse Meerpolder en Oudeland van Strijen

Initiatiefnemer ministerie van I&W. Tracébesluit is in 2016 genomen.

54a-b

Aansluiting A13/A16 (Rotterdam)

U

Polder Schieveen (NNN, Bw)

13.4 ha

4.7 ha

Oudeland van Strijen en Polder Schieveen

Initiatiefnemer ministerie van I&W. Tracébesluit is in 2016 genomen. Naast de natuurcompensatie worden ook nog enkele extra ('bovenwettelijke') inpassingsmaatregelen uitgevoerd zoals een breed recreaduct tussen de Vlinderstrik en het Schiebroekse Park.

55

Windpark Oude Maas (Hoeksche Waard)

N

Buitenzomerlanden (NNN)

0,26 ha

Polder Buitenzomerlanden

Initiatiefnemer Eneco. Het bestemmingsplan en het natuurcompensatieplan zijn in september 2017 door de gemeente Binnenmaas vastgesteld. Er lopen nog tien beroepen, zitting RvS in december 2018, nog geen uitspraak. De natuurcompensatie is ondergebracht in de visie op het aangrenzende nieuwe natuur- en recreatiegebied in de Polder De Buitenzomerlanden. De afspraken tussen de gemeente en de projectontwikkelaar over de uitvoering van het natuurcompensatieplan zijn vastgelegd in een anterieure overeenkomst.

Legenda

K

Kaart groencompensatiegebieden in Zuid-Holland

17b

Nummer op kaart

U

Stand van zaken uitvoering compensatieplichtig plan of project

J

Uitgevoerd

N

Nog niet uitgevoerd

U

In uitvoering

Ingreepgebied

NNN

Natuur Netwerk Nederland

N2000

Natura 2000-gebied

Bw

Belangrijk weidevogelgebied

R

Recreatiegebied