Programma Zuid-Holland Groen Jaarverslag 2018

Wandelroutenetwerk Zuid-Holland

Van 0 – 4.400 kilometer provinciedekkend wandelroutenetwerk
In 2010 hebben Provinciale Staten het wandelrouteplan Zuid-Holland 2010-2020 vastgesteld met de ambitie een provinciedekkend en uniform bewegwijzerd wandelroutenetwerk te realiseren. Op donderdag 27 september 2018 was het zover. Tijdens een drukbezochte eindbijeenkomst openden wij samen met alle genodigden, het laatste omvangrijke wandelnetwerk, te weten dat van de Hoeksche Waard. Hiermee is een  provinciedekkend wandelroutenetwerk daadwerkelijk een feit. Meer dan 4.400 kilometer uniform bewegwijzerd en aaneensluitend wandelroutenetwerk.

In totaal is er € 5 mln door de provincie geïnvesteerd in de aanleg van de bewegwijzering van het netwerk door middel van het knooppuntsysteem en aan communicatieve activiteiten om het netwerk onder de aandacht te brengen.
De kosten van beheer en onderhoud zijn, na aanleg, voor rekening van de diverse regio’s.
Om het de wandelaar makkelijk te maken een route te vinden is er een digitale wandelrouteplanner gemaakt: http://zuidholland.wandelen123.nl en een app Wandelen 123.

Vanaf 2010-2018 is het wandelroutenetwerk regio voor regio gerealiseerd in goede samenwerking met vele partners (samenwerkende) gemeenten, natuur- en recreatieschappen, waterschappen, ondernemers, vele vrijwilligers, leden van de wandelvereniging TeVoet, maatschappelijke organisaties, agrarische natuurverenigingen, Wandelnet  en de ANWB. Vele vrijwilligers hebben bijgedragen aan het tot stand komen van het netwerk. Aan een van de vrijwilligers, de heer Frans Meijdam, is op 27 september 2018 een koninklijke onderscheiding uitgereikt, voor zijn inzet voor onder andere het wandelroutenetwerk , door de burgemeester van de gemeente Nissewaard.

Routebureau
Het is belangrijk dat de groengebieden, wateren en gevarieerde landschappen toegankelijk en goed bereikbaar zijn voor alle inwoners . Ze dragen bij aan een gezonde leefomgeving en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Recreatieve routenetwerken voor wandelen, varen, paardrijden en fietsen vergroten de beleefbaarheid en de bereikbaarheid van deze gebieden. Ook nu het routenetwerk er ligt is het niet “af”. De doorontwikkeling van de routenetwerken voor wandelen, fietsen, varen en paardrijden is van belang . Z o ook het borgen van beheer en onderhoud, het verbeteren van de vindbaarheid en bekendheid, het toevoegen van beleving en de k ansen voor economie en maatschappij.
De provincie wil samen met gemeenten, terreinbeherende organisaties en belangengroepen de krachten bundelen in een Zuid-Holland routebureau. Vanuit deze samenwerking wordt de kwaliteit en de diversiteit van de routenetwerken geborgd, het gebruik gestimuleerd en de bekendheid vergroot. Momenteel loopt er een draagvlakonderzoek naar de realisatiekans voor een provinciaal routebureau .

Realisatie