Programma Zuid-Holland Groen Jaarverslag 2018

Financiële verantwoording

Doel 1.4 Natuur en biodiversiteit

Doel 1.4 bestaat voornamelijk uit het programma NNN, Project Mainport Rotterdam 750 ha (PMR inclusief Buijtenland van Rhoon), Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam (IODS), Natura 2000 / PAS en Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer Zuid-Holland (SNL) en  de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland (SKNL). De piek van de uitgaven ten behoeve van de realisatie NNN ligt in de jaren 2019-2021. De beheerlasten van opgeleverde natuurterreinen in het kader van NNN zijn verwerkt in de meerjarenbegroting.

In 2018 laat dit doel een overbesteding zien van circa € 0,5 mln. Nadere analyse laat zien dat het saldo van de overbesteding is samengesteld uit plussen en minnen.
€ 2,1 mln (v) - NNN diverse vertragingen en versnellingen in verwerving
€ 3,7 mln (n) - PMR/Buijtenland van Rhoon (verwerving van meer ha’s dan gepland)
€ 1,6 mln (v) - Natura2000/Pas ( de raming was niet gebaseerd op het totaal van werkplannen)
€ 1,1 mln (v) - SNL/SKNL/Agrarisch natuurbeheer (in verband met correctie uit 2017 zijn lasten lager dan geraamd).

Begroting baten en lasten van doel 1.4 Natuur en biodiversiteit

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2017

Primaire Begroting 2018

Wijziging Voorjaarsnota

Wijziging Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2018

Rekening 2018

Vergelijk Begroting na wijziging Rekening

Lasten

46.014

87.709

-9.327

-13.652

64.731

69.551

-4.820

Baten

20.421

63.505

-21.158

13.763

56.111

62.836

-6.725

Subtotaal baten en lasten

25.593

24.204

11.831

-27.415

8.620

6.715

1.905

Toevoeging aan reserves

33.094

27.079

4.046

13.181

44.306

40.930

3.376

Onttrekking aan reserves

7.976

14.604

16.112

-14.537

16.179

14.214

1.965

Subtotaal reserves

25.118

12.475

-12.066

27.718

28.127

26.716

1.411

Resultaat

50.711

36.679

-236

303

36.747

33.431

3.316

Verantwoording