Programma Zuid-Holland Groen Jaarverslag 2018

Beleidsmatige verantwoording

Het provinciale groenbeleid

Het Hoofdlijnenakkoord beschrijft de ambitie van het huidige College van Gedeputeerde Staten voor een groen,
waterrijk en schoon Zuid-Holland: ‘Natuur en landschap moeten beter toegankelijk en bereikbaar zijn. Door te blijven investeren in het voltooien van natuurgebieden laten wij zichtbaar resultaat zien. Zo willen wij ervoor zorgen dat de achteruitgang in biodiversiteit aan planten en dieren wordt stopgezet. Wij willen ruimte geven aan een internationaal concurrerende, duurzame en diervriendelijke landbouwsector in Zuid-Holland.’

Deze ambitie is in de begroting uitgewerkt in Programma 1: Groen, waterrijk en schoon. Dat onderscheidt drie beleidsdoelen voor Groen:

1.3

Recreatie en Groenbeleving

Groenblauwe structuur versterkt samenhang stad-land en recreatieve gebruiks- en belevingswaarde landschap

1.4

Natuur en Biodiversiteit

De biodiversiteit is behouden en waar mogelijk versterkt

1.5

Duurzame Landbouw

Sterke positie voor duurzame economisch rendabele grondgebonden landbouw

De Begroting 2018 geeft antwoord op drie vragen: (1) Wat willen we bereiken? (2) Wat gaan we doen om dit doel te bereiken? (3) Wat mag dat kosten voor het doel? Het PZG geeft een nadere uitwerking van de begroting in producten. Het PZG wil daarmee inzicht geven in de beoogde uitvoeringsresultaten en daarbij behorende verwachte bestedingen. De afleiding van doelen, taken en producten is grafisch weergegeven in een doelenboom in bijlage 1.

Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving
De provincie heeft de blik op natuurontwikkeling verruimd. Vanwege internationale verplichtingen lag de afgelopen jaren de focus op aanleg van nieuwe natuurgebieden naast behoud van de kwaliteit van de bestaande gebieden. De uitvoering hiervan loopt goed, maar er liggen nog meer groenblauwe ambities en opgaven te wachten. Juist deze opgaven vragen om een bredere, integrale Visie en meer samenhang met andere maatschappelijke opgaven. Onderstaande passage is overgenomen uit de visie RGBL.

Woord vooraf (opgenomen in de Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving)

Deze ontwerpVisie Rijke Groenblauwe Leefomgeving vloeit voort uit een dialoog met honderden netwerkpartners, culminerend in een ‘Broedweek’ in maart 2018. Tijdens de bijeenkomsten in het Haagse Museum voor Communicatie klonk een duidelijk appél aan de provincie om leiderschap te tonen en de eigen verantwoordelijkheid invulling te geven. Wij hebben daarom een heldere, inspirerende en verbindende ontwerpVisie geformuleerd. Een ontwerpVisie die zo ambitieus is dat we onze netwerkpartners hard nodig hebben om haar te realiseren. Ons gezamenlijke doel is: werken aan het welzijn van onze inwoners en aan het vestigingsklimaat, door inspanningen te bundelen die leiden tot een gezond en aantrekkelijk leefklimaat. Deze ontwerpVisie is een belangrijke bouwsteen voor de Omgevingsvisie van de provincie Zuid-Holland.

Koppelkansen
Integraal werken wordt de norm. Koppelkansen laten zich het beste benutten als we focussen op gebieden, niet op projecten. Met een open oog voor wat er op maaiveldniveau speelt, maar ook in de ondergrond en op de daken. De provincie heeft de ambitie om alle opgaven in de provincie te inventariseren en te delen met initiatiefnemers. Wij bepleiten een nieuwe manier van werken. Waar het voorheen aankwam op de alertheid van de vertegenwoordigers van de ‘zachte belangen’, draaien we de rollen om. Een initiatiefnemer heeft de plicht om partijen tijdig in de gelegenheid te stellen hun bijdrage te leveren aan het vergroten van de maatschappelijke meerwaarde van een project.

Waterrijke natuur
Uitbreiding van waterrijke natuur is dé manier om het leefklimaat in de steden te verbeteren. Groenblauwe verbindingen tussen stad en ommeland dienen zowel de recreant als flora en fauna. In het buitengebied is volop gelegenheid om te recreëren, te ontspannen en te genieten. Stiltekernen in natuurgebieden worden ontlast door aantrekkelijke voorzieningen op andere plekken. Erfgoed maken we beter bereikbaar en beleefbaar. Steeds meer boerenbedrijven gaan als satellieten van stadslandbouw fungeren. De landbouwbedrijven krijgen voorzieningen voor meerdaags verblijf.

Balans
Een ecosysteem in balans vormt de basis voor welvaart en welzijn. Om dat te bereiken is het nodig dat we de band tussen mens en natuur herstellen. Dat begint bij jongeren. Want wie zich verbonden voelt met zijn leefomgeving, koestert zijn leefomgeving en het bijbehorende natuurlijk kapitaal. En dat is precies de uitdaging waar we voor staan!

Han Weber,
gedeputeerde Natuur en Recreatie, Landbouw en Energie

Gedeelde opgave Toerisme & Recreatie

Deze gedeelde opgave beschrijft diverse programma’s en projecten die bijdragen aan toeristische en recreatieve doelen. Voorbeelden zijn projecten gericht op het stimuleren van waterrecreatie, HollandCity (een nationaal programma om toerisme in Nederland te promoten en beter te spreiden over Nederland en de seizoenen) en deelname aan de Nationale Parken Hollandse Duinen en NL Delta.

Uitvoeringsstrategie voor de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN)
Voor de realisatie van het NNN hebben PS in 2014 een uitvoeringsstrategie vastgesteld. Dit is in het voorjaar 2018 via het Kaderbesluit / Kadernota 2018 geactualiseerd. Het grootste deel van het te realiseren NNN ligt in de deelgebieden Gouwe Wiericke en de Krimpenerwaard. Conform de sturingsfilosofie uit de Beleidsvisie hebben GS met deze twee gebieden overeenkomsten afgesloten, op basis waarvan de gebiedspartijen de NNN opgave realiseren, zoveel mogelijk in samenhang met andere opgaven zoals water, landbouw, recreatie en bodemdaling. Dit betekent dat de Stuurgroep Krimpenerwaard en de Stuurgroep Gouwe Wiericke verantwoordelijk zijn voor de realisatie van de NNN-doelen in hun regio, op basis van provinciale kaders en financiering.

Uitvoeren van het Ambitiedocument Innovatie Agenda Duurzame Landbouw
Dit Ambitiedocument is vastgesteld door PS op 29 juni 2016 en spreekt de ambitie uit om te komen tot een duurzame landbouw- en voedselketen in Zuid-Holland, met gezond, duurzaam en betaalbaar eten voor iedereen. Met deze ambitie wil de provincie aan de ene kant de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren door het sluiten van kringlopen van grondstoffen, het versterken van regionale voedselketens en het versterken van de biodiversiteit in de grondgebonden landbouw door nieuwe verdienmodellen. Ook het in stand houden van een sterke landbouwsector als duurzaam economisch cluster op lange termijn is het doel.

De provincie stimuleert en faciliteert initiatiefnemers van duurzame innovaties in de landbouw- en voedselsysteem. Zij werken in proeftuinen: een zichtbare plek waar de provincie samen met koplopers in de landbouw- en voedselketen vormen van duurzame landbouw ontwikkelt en uitprobeert. Samen met het netwerk van voedselvernieuwers de Zuid-Hollandse Voedselfamilies en het Kennisteam vormen de proeftuinen het Open Netwerk Voedsel Innovatie.

Verantwoording