Programma Zuid-Holland Groen Jaarverslag 2018

Bijlage 4 Groene reserve

Onderwerp:

Groene ambities

Inhoud en doel

Het onderdeel Groene ambities binnen programmareserve 1 is bestemd voor het provinciale aandeel in het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG).

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget 50% en financiële ruimte 50%

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2007

Looptijd

2038

Toelichting onttrekkingen

In 2018 is € 3,6 mln onttrokken voor de subsidieverstrekking aan de landschapstafels voor de realisatie van provinciale groendoelen. Voor de uitvoering van de SNL natuurbeheer subsidiemaatregelen is € 4,2 mln onttrokken. Voor de uitvoering van onder andere de recreatieve routenetwerken, de realisatie en ontwikkeling van recreatievoorzieningen en de realisatie en ontwikkeling van recreatiegebieden door derden, in het kader van het UPG, wordt in 2018 € 1 mln aan de reserve Groene Ambities onttrokken. In 2018 is voor € 1,8 mln onttrokken voor de afkoop van de financiële bijdrage aan het recreatieschap Zuid Westelijke Delta. Daarnaast is er € 1,1 mln onttrokken voor de afkoop van beheer bij overdracht PRG’s. Voor maatregelen m.b.t. weide- en akkervogels is er € 0,6 mln uitgegeven uit de reserve Groene ambities.  Voor de POP 3 uitvoeringskosten is er € 0,7 mln onttrokken en voor RVO uitvoeringskosten € 0,6 mln. Voor de Wet Natuur is er € 1,1 mln onttrokken uit de Groene ambities. Er is daarnaast € 5,1 mln teruggevloeid naar de reserve Groene ambities vanwege de looptijdverlenging van de projectsubsidie Veenweidepact Krimpenerwaard Watergebiedsplan naar 2019-2021. Tenslotte wordt  € 2,1 mln aan de reserve Groene Ambities onttrokken ter dekking van lasten van diverse kleinere opgaven.

Toelichting toevoegingen

Conform begroting is € 5,1 mln gestort voor de projecten Gouwe Wiericke en Krimpenerwaard en ecologische verbindingszones in het kader van de realisatie van het NNN. Daarnaast is conform begroting € 0,8 mln gestort in de reserve Groene Ambities m.b.t. SKNL. Tevens is conform begroting € 0,8 mln van de middelen beheer terrein van derden gestort. Tenslotte is conform begroting € 0,2 mln gestort m.b.t. het faciliteren van kavelruilaanvragen.

Toelichting beklemdheid

Het saldo van de reserve Groene Ambities per 31-12-2018 is volledig beklemd.
De middelen die in 2018 niet zijn onttrokken aan de reserve zullen in de komende jaren worden onttrokken; dit zal worden verwerkt bij de volgende begrotingswijziging.
In de huidige meerjaren programmering daalt de omvang van de reserve Groene Ambities einde 2027 naar nihil.
Vanaf 2027 zal de reserve weer toenemen.

Onderwerp:

Beheerplannen Natura 2000 / PAS

Inhoud en doel

Doel is het bekostigen van activiteiten, namelijk in het kader van Natura 2000 de uitvoering van de (met elkaar samenhangende) beheersplannen en -maatregelen Programmatische Aanpak Stikstof. Conform de Decembercirculaire 2014 zijn er middelen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld voor dit doel.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Jaarrekening 2012

Looptijd

2027

Toelichting onttrekkingen

-

Toelichting toevoegingen

-

Toelichting beklemdheid

Het saldo van de reserve Beheerplannen Natura 2000 en PAS per 31-12-2018 is voor € 1,5 mln programmatisch beklemd (reeds in de meerjaren programmering opgenomen).
In deze wet is opgenomen dat Gedeputeerde Staten verantwoordelijk zijn voor het treffen van (instandhoudings) maatregelen die zijn vastgelegd in de Natura 2000 beheerplannen. Op grond van die wettelijke taak zijn alle middelen bestuurlijk beklemd.
Vanaf 2022 zullen voor de tweede PAS-periode nieuwe verplichtingen worden vastgelegd en verwerkt in de begroting.
In de periode 2019-2024 zullen diverse tussenevaluaties plaatsvinden en zullen de Natura 2000 beheerplannen voor de tweede en derde beheerplanperiode worden vastgesteld.

Onderwerp:

Vlietland

Inhoud en doel

Deze programmareserve is bedoeld voor het financieren van de (proces)kosten van het project Vlietland / Meeslouwerplas.

Functie

Spaar

Voeding

Voormalige OVP Vlietland

Besluitvorming/instellingsjaar

Jaarrekening 2012

Looptijd

2021

Toelichting onttrekkingen

Ter dekking van procesmiddelen voor de herinrichting Meeuwlouwerplas is er € 0,09 mln onttrokken.

Toelichting toevoegingen

-

Toelichting beklemdheid

Het saldo van de reserve Vlietland per 31-12-2018 is voor € 0,2 mln programmatisch beklemd (reeds in de meerjaren programmering opgenomen).
Na 2021 is nog geen concrete planning opgenomen.

Onderwerp:

Decentralisatieakkoord natuur

Inhoud en doel

In 2011 is een akkoord gesloten tussen Rijk en provincies over de decentralisatie van het natuurbeleid. Hierbij zijn afspraken gemaakt over de afwikkeling ILG, realisatie herijkte EHS en het natuurbeheer. Voor de uitvoering van dit akkoord ontvangt de provincie via het provinciefonds middelen (integratie-uitkering natuur). Via deze reserve worden deze middelen bestemd voor de uitvoering van het natuurakkoord en de aanvullend daarop gemaakte afspraken met het Rijk en in IPO-verband.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Besluitvorming/instellingsjaar

Jaarstukken 2013

Looptijd

2027

Toelichting onttrekkingen

In 2018 is er € 0,3 mln onttrokken voor Nationale Parken.  Daarnaastis er  € 0,1 mln onttrokken voor de projecten Balij / Bieslandse Bos en Bentwoud. Tenslotte is, door wijziging van looptijden van het project Oranjebonnen, € 0,5 mln aan ontrekkingen aan de reserve gecorrigeerd. Per saldo is er sprake van een negatieve onttrekking van € 0,1 mln.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Toelichting beklemdheid

In 2019 wordt er € 64,1 mln onttrokken aan de reserve Decentralisatieakkoord voor het creëren van de reserve Natuur Netwerk Nederland (NNN). In het Kaderbesluit Groen 2018 is besloten de middelen voor de business case NNN apart onder te brengen zodat de middelen voor het NNN programma geborgd zijn. Dit geld komt uit de reserve Groene ambities en de reserve Decentralisatieakkoord. De resterende middelen worden in de reserve Groene ambities geplaatst en de reserve Decentralisatieakkoord wordt daarmee opgeheven.

Onderwerp:

Natuurcompensatie

Inhoud en doel

Als door aanleg van onder meer infrastructuur natuurwaarden verloren gaan dan moeten deze worden gecompenseerd volgens Provinciaal beleid. Dat geldt zowel voor Gedeputeerde Staten als voor andere initiatiefnemers. Compensatiemaatregelen voor herstel van natuurwaarden geschiedt vaak in de vorm van aanleg natuur of natuurbeheer.
Reserve Natuurcompensatie dient ter dekking van de op basis van de Subsidieregeling Natuurcompensatie Zuid-Holland vastgestelde compensatiemaatregelen. Veel van deze maatregelen moeten nog gepland worden.

Functie

Spaar

Voeding

Voormalig reserve NORAH / Voormalig reserve Zuidwestelijke Randweg Gouda-N207 / Natuurcompensatie Rijnlandroute vanuit de programmareserve 2 (Egalisatiereserve exploitatieprojecten PZI) / N210

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2015

Looptijd

2028

Toelichting onttrekkingen

Er is in 2018  € 0,04 mln onttrokken voor subsidie Natuurcompensatie voor de Rijnlandroute en de N210.

Toelichting toevoegingen

-

Toelichting beklemdheid

Het saldo van de reserve Natuurcompensatie per 31-12-2018 is voor € 0,3 mln programmatisch beklemd (reeds in de meerjaren programmering opgenomen).
Voor de periode t/m 2027 is dit verwerkt voor de nu bekende compensatieverplichtingen. Eventuele toekomstige compensatieverplichtingen zijn nu nog niet bekend

Onderwerp:

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

Inhoud en doel

Met het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is € 40 mln extra toegekend aan het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG). De provinciale middelen zijn in de jaren 2016-2019 op de begroting beschikbaar gesteld voor het UPG. De UPG € 40 mln middelen die in een jaar niet worden besteed, wordt op jaareinde aan deze Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord toegevoegd. De middelen blijven daarmee ter beschikking voor het UPG voor de jaren daarna. De reserve maakt het mogelijk om de € 40 mln te kunnen monitoren. Deze middelen worden ingezet voor de Landschapstafels, Groenparticipatie en POP3.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte (€ 40 mln UPG Hoofdlijnenakkoord 2015-2019)

Besluitvorming/instellingsjaar

Jaarrekening 2016

Looptijd

2023

Toelichting onttrekkingen

-

Toelichting toevoegingen

-

Toelichting beklemdheid

Het saldo van de reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord per 31-12-2018 is voor € 7,8 mln programmatisch beklemd (reeds in de meerjaren programmering opgenomen).
Met het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is € 40 mln extra toegekend aan het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG).
Deze middelen worden ingezet voor de Landschapstafels (€ 20 mln) waarbij de provinciale bijdrage is vastgelegd in de Meerjarenprogrammering Groen 2016-2019.
Daarnaast worden de middelen ingezet voor Groenparticipatie (€ 5 mln). Het resterende deel (€ 15 mln) dient voornamelijk te worden ingezet ter dekking van de uitgaven van POP3 waarbij de provincie zich samen met de andere provincies heeft gecommitteerd om EU-subsidies, beschikbaar gesteld voor de landbouw, middels verplichte cofinanciering aan te vullen.

Onderwerp:

Ontwikkelopgave Natuur

Inhoud en doel

De opbrengsten van de grondverkopen van de gronden die PZH heeft ontvangen van DLG/BBL worden gestort in de reserve Ontwikkelopgave Natuur. Met deze opbrengsten kunnen de aankoop en inrichting van NNN-gebieden worden gefinancierd. Door deze aparte reserve te maken kunnen de grondopbrengsten en de uitgaven ten laste van de grondopbrengsten gevolgd blijven worden. Voorheen zaten deze middelen in de OVP Ontwikkelopgave natuur, maar er is geen basis meer om de OVP te handhaven uit hoofde van het BBV (geen terugbetalingsverplichting). Daarom is het saldo van de OVP vrijgevallen bij Jaarrekening 2016 en gestort in de reserve Ontwikkelopgave Natuur.

Functie

Spaar

Voeding

Verkoopopbrengsten van Grond voor Grond gronden

Besluitvorming/instellingsjaar

Jaarrekening 2016

Looptijd

2027

Toelichting onttrekkingen

De aankoop en inrichting van NNN-gebieden worden gedekt middels de onttrekking uit de reserve. In 2018 is er € 3,8 mln onttrokken voor het project Krimpenerwaard, € 0,3 mln voor project Deltanatuur en € 0,5 mln voor projecten onder overige NNN. Daarnaast is er € 0,7 mln onttrokken voor tijdelijk beheer van de nog niet doorgeleverde en/of verkochte gronden.

Toelichting toevoegingen

De opbrengsten van de grondverkopen (minus de bijbehorende kosten ) van de gronden die PZH heeft ontvangen van DLG/BBL zijn gestort in de reserve Ontwikkelopgave Natuur. Voor 2018 bedraagt dat € 33,8 mln.

Toelichting beklemdheid

Het saldo van de reserve Ontwikkelopgave Natuur per 31-12-2018 is voor € 82,3 mln programmatisch beklemd (reeds in de meerjaren programmering opgenomen).
De volledige omvang van de reserve Ontwikkelopgave Natuur is beklemd als gevolg van afspraken uit het Decentralisatieakkoord Natuur.
Daarin is bepaald dat de provincie de opbrengsten van de grondverkopen van de gronden die PZH heeft ontvangen van DLG/BBL dienen te worden behouden voor de realisatie van het NNN.

Onderwerp:

IODS

Inhoud en doel

De integrale ontwikkeling Delft-Schiedam (IODS) hangt samen met de verlenging van de Rijksweg A4 in deze regio. De provincie heeft een rol in de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in dit gebied, als de A4 verlengd wordt. De IODS-partners hebben afgesproken dat alle werkzaamheden gelijktijdig zullen aanvangen, in 2011. In de programmareserve zitten middelen voor de uitvoering van de versterking van de ruimtelijke kwaliteit die uit de programmareserve onttrokken worden.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Besluitvorming/instellingsjaar

Jaarrekening 2004

Looptijd

2019

Toelichting onttrekkingen

-

Toelichting toevoegingen

-

Toelichting beklemdheid

Er resteren nog subsidieverplichtingen.
In 2019 zal worden bepaald welk bedrag nodig is om het project af te ronden. Daarmee ontstaat ook het inzicht de omvang van de reserve.
Dit inzicht zal worden verwerkt in de begroting. Eventuele vrijval zal in de begroting van 2020 tot uitdrukking worden gebracht.

Het meerjarige verloop van de reserves is opgenomen in bijlage 3.