Programma Zuid-Holland Groen Jaarverslag 2018

Financiële verantwoording

Doel 1.5 Duurzame landbouw

De realisatie van dit doel blijft € 6,3 mln. achter ten opzichte van de begroting. Deze afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door:

  • Looptijd verlenging Hoogheemraadschap Schieland Krimpenerwaard inzake Project Veenweidepact Krimpenerwaard gebiedsplan heeft als financieel effect dat de restant subsidie ad € 5,2 mln. in 2018 vrijvalt en bij Voorjaarsnota 2019 opnieuw opgevoerd moet worden om de nieuwe beschikking te dekken.
  • Hogere uitgaven als gevolg van verschuiving van openstellingen POP3 € 0,7 mln. Lagere uitgaven voor het provinciaal landbouwbeleid € 0,5 mln. en kavelruil € 0,3 mln.

Begroting baten en lasten van doel 1.5 Duurzame landbouw

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2017

Primaire Begroting 2018

Wijziging Voorjaarsnota

Wijziging Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2018

Rekening 2018

Vergelijk Begroting na wijziging Rekening

Lasten

3.934

9.418

1.016

-2.272

8.163

1.437

6.726

Baten

660

3.118

129

-1.743

1.504

1.772

-267

Subtotaal baten en lasten

3.274

6.300

887

-529

6.658

-335

6.993

Toevoeging aan reserves

183

0

0

190

190

228

-38

Onttrekking aan reserves

239

3.275

837

-551

3.561

-3.623

7.184

Subtotaal reserves

-55

-3.275

-837

741

-3.371

3.851

-7.222

Resultaat

3.219

3.026

50

212

3.288

3.517

-229

Verantwoording